Kościółw Cegłowie

Niewiele jest miasteczek na południowo-wschodnim Mazowszu, takich jak Cegłów. Bogata, wielowiekowa historia miasta i jeszcze starszego kościoła znajduje tu swe odzwierciedlenie w mnogości zabytków. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

OłtarzLazarusa

Gotycki tryptyk (ołtarz złożony z trzech skrzydeł) był świadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie. więcej

Dzwonnicaprzykościelna

Osiemnastowieczna dzwonnica stojąca tuż przy kościele w Cegłowie cieszy szlachetnym brzmieniem swoich dzwonów. więcej

Wspólnoty

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

 

DPS dysponuje 180 miejscami w kompleksie czterech wolnostojących budynków położonych w pięknym, parkowym otoczeniu.

W ramach 100 miejsc wspieramy osoby przewlekle chore somatycznie, zaś 80 miejsc przeznaczamy dla osób przewlwkle psychicznie chorych.

Siedziba Domu mieści się przy trasie Warszawa - Siedlce, w odległości 8 km od Mińska Mazowieckiego i ok. 50 km od stolicy, z dogodnym dojazdem każdym środkiem lokomocji.

Wszechstronnie dostosowana oferta, liczne kontakty ze społecznością lokalną, a także sąsiedztwo rezerwatu przyrody, specyficzny mikroklimat, czyste powietrze i spokój czynią to miejsce prawdziwą przystanią dla ludzi po trudach życia.

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez naszą placówkę jest opieka zdrowotna:

 • mieszkańcy są objęci stałą kontrolą lekarzy rodzinnych
 • zatrudniamy lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarki, rehabilitantów, opiekunów
 • zapewniamy dowóz na konsultacje specjalistyczne

W czterech wolnostojących budynkach znajdują się pokoje od jedno do czteroosobowych ze swobodnym dostępem do łazienek i świetlic. Większość pokoi wyposażonych jest w TV. Pensjonariusze mają dużą swobodę w wyposażaniu zajmowanych pomieszczeń.

Umożliwiamy uczestnictwo w obrzędach religijnych zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy naszego Domu mogą codziennie uczestniczyć w nabożeństwach odbywających się w zabytkowej kaplicy rzymsko - katolickiej, która znajduje się na terenie DPS. Naszą tradycją są nabożeństwa majowe i drogi krzyżowej integrujące lokalną społeczność.

Dom wykorzystuje proekologiczne rozwiązania:

 • kolektory słoneczne zainstalowane na jednym z pawilonów częściowo ogrzewają wodę
 • mikrobiologiczna oczyszczalnia ścieków zapewnia bezpieczeństwo środowiska naturalnego]

Proponujemy bogatą ofertę terapeutyczną: zajęcia w pracowniach majsterkowicza, komputerowej, kulinarnej, biblioterapię, muzykoterapię czynną i bierną, zajęcia manualne i plastyczne, ergoterapię, zajęcia sportowe, zajęcia kulturalno - rozrywkowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne oraz możliwość organizacji uroczystości imieninowych i urodzinowych w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Piękne prace zdobiące pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia, z dumą prezentowane na rozmaitych kiermaszach, wystawach oraz konkursach, są efektem zajęć plastycznych. Rozgrywki warcabowe i szachowe są jednym ze sposobów na spędzanie wolnego czasu.

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Prośbę o umieszczenie w domu pomocy społecznej składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel prawny w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
 2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w ciągu dwóch tygodni jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy.
 3. Decyzję o wydaniu skierowania i odpłatności za pobyt w DPS, względnie decyzję odmowną, wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania z upoważnienia wójta gminy.
 4. W przypadku odmowy skierowania w formie administracyjnej, przysługuje odwołanie.
 5. Po wydaniu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej decyzji o skierowaniu do DPS św. Józefa w Mieni, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wydaje decyzję o umieszczeniu.
 6. Po wydaniu wyżej wymienionej decyzji, o terminie przybycia do placówki powiadamia dyrektor Domu.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 3306/2013 wynosi 3278 zł.

Opłaty za pobyt w DPS wnoszą:

 1. Osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70% swojego dochodu.
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej.
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy lub na jego rachunek bankowy.

DANE KONTAKTOWE

Mienia 94, 05-319 Cegłów

tel. 25 757 02 03

fax 25 757 09 38

www.dpsmienia.pl

dps_mienia@post.pl