EPITAFIUM STANISŁAWA OCZKI

Dzięki dofinansowaniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwu Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim oraz środkom własnym w wakacje 2020 r. odrestaurowano późno renesansowe epitafium Stanisława Oczki umiejscowione na wschodniej ścianie kościoła. W II połowie XVI wieku mieszkał w Cegłowie znakomity lekarz, wybitny humanista i sekretarz królewski, autor dzieła „Opera medica” i wielu innych opracowań z zakresu medycyny – Wojciech Oczko.

W końcu XVI wieku ufundował on epitafium swojemu ojcu Stanisławowi zmarłemu w 1572. Wykonane zostało z piaskowca i należy do grupy epitafiów z klęczącą postacią Zmarłego. Na zdjęciach najlepiej widać zmianę, a żeby uzmysłowić wszystkim rodzaj prac, z którymi musieli zmierzyć się konserwatorzy zacytuję zakres wykonanych robót z protokołu odbioru: „Po wstępnej inwentaryzacji i przeprowadzonej stratygrafii warstw usunięto wtórne niefachowe przemalowania i uzupełnienia. Przy użyciu odpowiednio dobranych środków i past zmiękczających. Wykonano stabilizację i konserwację odsłoniętego opracowania historycznego, naprawiono spękania tynku i uzupełniono ubytki przy użyciu zaprawy wapiennej. Podłoże kamienne wzmocniono strukturalnie przy użyciu preparatów na bazie krzemu. Ubytki w obrębie kamienia uzupełniono preparatami o parametrach zbliżonych do oryginału. Uzupełniono uszkodzenia w obrębie powłoki malarskiej. Epitafium poddano hydrofobizacji.” Na koniec można dodać, że zajęło to konserwatorom prawie cztery miesiące. Efekt prac zachwycił wszystkich przy odbiorze i myślę, że zachwycać będzie długo wszystkich zwiedzających naszą świątynię. W wyniku konserwacji wyrazistości nabrał napis w języku łacińskim, który brzmi: „Stanisławowi Oczko mężowi szlachetnie urodzonemu w Łucku w powiecie lubelskim, który w młodości prześladowany przez możnych do plebejskiego stanu przeszedł a na koniec dla srożącej się zarazy morowej z Warszawy gdzie zamieszkiwał uchodząc na pierwszej linii w 80 roku życia w 1572 roku umarł. Wojciech Oczko Stefana Króla Polskiego i Zygmunta III Króla lekarz ojcu swemu zmarłemu ten pomnik położył.”